Hàm số y=x^3-4x^2-4x có đồ thị (C) a)viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành

Photo of author

By Alexandra

Hàm số y=x^3-4x^2-4x có đồ thị (C)
a)viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành
Leave a Comment