Hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ‎ thế kỉ XX là A: nguyên nhân của nạn khủng bố, gây nên tình trạng căng thẳ

Photo of author

By Julia

Hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật
‎ thế kỉ XX là

A:
nguyên nhân của nạn khủng bố, gây nên tình trạng căng thẳng.
B:
chế tạo ra vũ khí hủy diệt, tình trạng ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao thông, nhiều loại bệnh tật mới…
C:
nguy cơ mất ổn định xã hội, khơi sâu khoảng cách giàu nghèo.
D:
chế tạo vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đến trước nguy cơ chiến tranh mới.
2
Sự kiện tiêu biểu của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới lần thứ II là?

A:
Cách mạng Cô-lôm-bi-a giành thắng lợi.
B:
Cách mạng Cu-ba giành thắng lợi.
C:
Đấu tranh vũ trang ở Vê-nê-xu-ê-la thắng lợi
D:
Panama tuyên bố độc lập.
3
Khi quân Nhật tiến vào nước ta (9/1940), thực dân Pháp có hành động như thế nào?

A:
Phối hợp cùng nhân dân ta chống Nhật.
B:
Kiên quyết đấu tranh chống Nhật
C:
Vừa chống Nhật, vừa bắt tay với chúng để đàn áp nhân dân ta.
D:
Nhanh chóng đầu hàng, câu kết với Pháp để chia sẻ quyền thống trị.
4
Cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai chống lại kẻ thù nào?

A:
Phát xít Nhật.
B:
Chế độ độc tài thân Mĩ.
C:
Thực dân Anh.
D:
Đế quốc Mĩ.
5
Sự kiện quan trọng đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã?

A:
Namibia tuyên bố độc lập.

B:
17 nước ở châu Phi giành độc lập.
C:
Cách mạng Ănggôla, Mô dăm bích thắng lợi.
D:
Chế độ Apácthai bị xóa bỏ.

6
Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất phân hóa thành những giai cấp, tầng lớp nào?

A:
Địa chủ– Nông dân – Công nhân – Tư sản.
B:
Địa chủ- Nông dân- Công nhân- Tư sản- Tiểu tư sản.
C:
Địa chủ– Nông dân – Công nhân- Tiểu tư sản.
D:
Địa chủ– Nông dân – Công nhân – Tư sản mại bản – Tư sản dân tộc.
7
Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được ra đời ở đâu?

A:
Làng Vạn Phúc – Hà Đông
B:
Ga Gia Lâm – Hà Nội.
C:
Phố Khâm Thiên – Hà Nội
D:
Số nhà 5D Phố Hàm Long – Hà Nội.
8
Về đối ngoại sau 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô chủ trương

A:
mở rộng đối ngoại với các nước phương Tây
B:
tăng cường đối ngoại trên phạm vi toàn cầu.
C:
mở rộng lãnh thổ.
D:
duy trì nền hòa bình thế giới, ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân .
9
Chiến thắng Vạn Tường 8-1965 được xem là mở đầu cho cao trào

A:
noi gương Vạn Tường, giết giặc lập công.
B:
lùng Mĩ mà đánh, tìm ngụy mà diệt
C:
“tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”.
D:
tìm Mĩ mà diệt, lùng ngụy mà bắt.
10
Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 7/1936 đã chủ trương thành lập

A:
Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương.
B:
Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
C:
Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.
D:
Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
11
Nội dung nào không phải là chính sách về chính trị của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A:
Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.
B:
Củng cố chính quyền giai cấp tư sản, liên minh chặt chẽ với Mĩ.
C:
Tăng cường bóc lột bằng các hình thức thuế.
D:
Tiến hành Tổng tuyển cử tự do.
12
Tham dự Hội nghị Ianta (2-1945) gồm nguyên thủ đại diện cho các quốc gia nào?

A:
Anh, Pháp, Mĩ.
B:
Liên Xô, Mĩ, Anh.
C:
Liên Xô, Mĩ, Pháp.
D:
Anh, Pháp, Liên Xô.
13
Để chuyển sang đánh lâu dài với quân và dân ta, Pháp chủ trương

A:
điều thêm quân Pháp và nhanh chóng xây dựng quân đội tay sai tại Việt Nam.
B:
tăng cường vơ vét của cải, bóc lột nhân dân vùng tạm chiếm để giải quyết khó khăn tài chính.
C:
dựa vào nguồn viện trợ của Mĩ do ngân sách chiến tranh của Pháp quá hạn hẹp.
D:
thực hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
14
Thắng lợi mở đầu của quân và dân ta chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là

A:
Vạn Tường.
B:
Đồng Xoài.
C:
Ấp Bắc.
D:
Bình Giã.
15
Hội nghị thành lập Đảng Được tổ chức tại đâu?

A:
Max-cơ-va (Liên bang Nga)
B:
Phố Thợ Nhuộm-Hà Nội
C:
Chiêm Hóa-Tuyên Quang
D:
Cửu Long – Hương Cảng – Trung Quốc.
16
Một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng trong công cuộc đổi mới đất nước là

A:
tôn trọng quy luật phát triển khách quan của lịch sử.
B:
kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.
C:
nâng cao năng lực tổ chức, tư tưởng của Đảng.
D:
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
17
Tháng 6/1925, tại Quảng Châu (trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã cùng một số nhà cách mạng Việt Nam thành lập

A:
Tâm tâm xã
B:
Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
C:
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D:
Tân Việt cách mạng đảng.
Leave a Comment