hảy cho biết 67.2 lít khí oxi (đktc) có bao nhiêu mol oxi? có bao nhiêu phân tử khí oxi có khối lượng bao nhiêu gam cần lấy bao nhiêu gam khí N2 để có

Photo of author

By Everleigh

hảy cho biết 67.2 lít khí oxi (đktc)
có bao nhiêu mol oxi?
có bao nhiêu phân tử khí oxi
có khối lượng bao nhiêu gam
cần lấy bao nhiêu gam khí N2 để có số phân tử gấp 4 lần số phân tử có trong 3.2g khí oxi
Leave a Comment