Hãy phân biệt SO2, CO2, , metan, buta-1,3-dien bằng phương pháp hóa học. Viết pt phản ứng xảy ra

Photo of author

By Parker

Hãy phân biệt SO2, CO2, , metan, buta-1,3-dien bằng phương pháp hóa học. Viết pt phản ứng xảy ra
Leave a Comment