Hãy tính trong 9 gam nước? a) có bao nhiêu phân tử nước? b) có bao nhiêu nguyên tử hidro? bao nhiêu gam hidro? c) có bao nhiêu phân tử oxi? bao nhiêu

By Genesis

Hãy tính trong 9 gam nước?
a) có bao nhiêu phân tử nước?
b) có bao nhiêu nguyên tử hidro? bao nhiêu gam hidro?
c) có bao nhiêu phân tử oxi? bao nhiêu gam oxi?

0 bình luận về “Hãy tính trong 9 gam nước? a) có bao nhiêu phân tử nước? b) có bao nhiêu nguyên tử hidro? bao nhiêu gam hidro? c) có bao nhiêu phân tử oxi? bao nhiêu”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2H2+O2→2H2O

  a) nH2O=9 : (1.2+16)

                =0,2 (mol)

  phân tử nước: 0,2 . 6.10²³=1,2.10²³

  b)nH2=nH2O=0,2

  nguyên tử hidro:   0,2 .2. 6.10²³=2,4.10²³

  mH2= 0,2 .2=1 g

  c)nO2=nH2O:2=0,2:2=0,1

  phân tử oxi:  0,1. 6.10²³=6.10²²

  mO2=0,1. 16=1,6 g

  Trả lời
 2. Đáp án:

   a)1,2.10^23

  b) 1,2.10^23

  mH2=0,4(g)

  c)6.10^22

  mO2=3,2(g)

  Giải thích các bước giải:

   a) PTHH: 2H2+O2–>2H2O

  Số mol của nước là:

  nH2O=9/18=0,2(mol)

  Số phân tử nước có là:0,2.x6.10^23=1,2.10^23

  b) PTHH: 2H2   +  O2–>2H2O

                  0,2         0,1        0,2  /mol

  Số nguyên tử hidro có là:0,2×6.10^23=1,2.10^23

  Khối lượng khí Hidro là;

  mH2=0,2×2=0,4(g)

  c) Số phân tử oxi là:0,1×6.10^23=6.10^22

  Khối lượng khí Oxi là:

  mO2=0,1×32=3,2(g)

  Trả lời

Viết một bình luận