Hãy viết một bức thư cho người bạn nước ngoài để bạn hiểu biết về nước Việt Nam hơn(khoảng 1000 chữ)

By Liliana

Hãy viết một bức thư cho người bạn nước ngoài để bạn hiểu biết về nước Việt Nam hơn(khoảng 1000 chữ)
Viết một bình luận