Hiệu 2 số thập phân là 24,57. Nếu chuyển dấu phẩy của số bé sang bên phải một hàng ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

By Aubrey

Hiệu 2 số thập phân là 24,57. Nếu chuyển dấu phẩy của số bé sang bên phải một hàng ta được số lớn. Tìm 2 số đó.

0 bình luận về “Hiệu 2 số thập phân là 24,57. Nếu chuyển dấu phẩy của số bé sang bên phải một hàng ta được số lớn. Tìm 2 số đó.”

 1. Đáp án:

   Số bé : 2,73

  Số lớn : 27,3

  Giải thích các bước giải:

   Theo đề bài ta có số lớn gấp 10 lần số bé.

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  10 – 1= 9 ( phần )

  Số bé là :

  24,57 : 9 = 2,73

  Số lớn là :

  2,73 x 10 = 27,3

  Đáp số : Số bé 2,73

               Số lớn 27,3

  Trả lời
 2. Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Khi chuyển dấu phẩy của số bé ta được số lớn nên số lớn sẽ gấp `10` lần số bé.}$

  $\text{Hiệu số phần bằng nhau là : }$

  $\text{10 – 1 = 9 ( phần ) }$

  $\text{Số bé là : }$

  $\text{ ( 24,57 : 9 ) × 1 = 2,73 }$

  $\text{Số lớn là: }$ 

  $\text{2,73 × 10 = 27,3}$

  Trả lời

Viết một bình luận