Hòa tan 2,4 gam CuO bằng 100 gam dung dịch H2SO4 29,4% Tính khối lượng H2SO4 tham gia pứ Tính C% các chất có trong dd thu dc Nhanh lên ạ, mik dùng

By Rose

Hòa tan 2,4 gam CuO bằng 100 gam dung dịch H2SO4 29,4%
Tính khối lượng H2SO4 tham gia pứ
Tính C% các chất có trong dd thu dc
Nhanh lên ạ, mik dùng điểm hôm nay òi

0 bình luận về “Hòa tan 2,4 gam CuO bằng 100 gam dung dịch H2SO4 29,4% Tính khối lượng H2SO4 tham gia pứ Tính C% các chất có trong dd thu dc Nhanh lên ạ, mik dùng”

 1. `n_(CuO)=\frac{2,4}{80}=0,03(mol)`

  `CuO+H_2SO_4->CuSO_4+H_2O`

  Theo PT

  `n_(CuO)=n_(H_2SO_4)=n_(CuSO_4)=0,03(mol)`

  `=>m_(H_2SO_4)=0,03.98=2,94(g)`

  `=>m_(H_2SO_4  (dư))=100.29,4%-2,94=26,46(g)`

  `m_(dd)=2,4+100=102,4(g)`

  `C%_(CuSO_4)=\frac{0,03.160}{102,4}.100=4,6875%`

  `C%_(H_2SO_4)=\frac{26,46}{102,4}.100=25,84%`

   

  Trả lời
 2. `nCuO = 0,03(mol)`

  `mH2SO4= 100.29,4%=29,4(g)`

  ` => nH2SO4=0,3(mol)`

  `CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O`

  ` nCuO < nH2SO4 (0,03<0,3)`

  ` => CuO` hết `; H2SO4` dư

  `nH2SO4 pứ = nCuO =0,03 (mol)`

  ` => mH2SO4 pứ=2,94 (g)`

  `m dd mới = mCuO + mdd H2SO4`

                `   = 2,4 + 100=102,4(g)`

  ` nH2SO4 dư= 0,3-0,03=0,27(mol)`

  ` => mH2SO4=26,46(g)`

  `  => %H2SO4=26,46:102,4=25,83%`

  ` nCuSO4=nCuO=0,03 (mol)`

  ` => mCuSO4=4,8(g)`

  ` => %CuSO4=4,8:102,4.100=4,6875%`

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm