Tính xác suất để khi lấy ra 3 viên bi ngẫu nhiên trong đó có ít nhất một viên bi đỏ từ 1 hộp đựng 7 bi xanh :)), 5 bi đỏ và 3 bi vàng :))

Photo of author

By Caroline

Tính xác suất để khi lấy ra 3 viên bi ngẫu nhiên trong đó có ít nhất một viên bi đỏ từ 1 hộp đựng 7 bi xanh :)), 5 bi đỏ và 3 bi vàng :))

0 bình luận về “Tính xác suất để khi lấy ra 3 viên bi ngẫu nhiên trong đó có ít nhất một viên bi đỏ từ 1 hộp đựng 7 bi xanh :)), 5 bi đỏ và 3 bi vàng :))”

 1. Đáp án:

    Xác suất: `37/455`

  Giải thích các bước giải:

  Không gian mẫu: `|Omega|=C_15^3`

   `TH1:` Lấy `2` viên vàng, `1` viên đỏ, `0` viên xanh `=>`Có `C_3^2 . C_5^1 . C_7^0` cách chọn.

   `TH2:` Lấy `2` viên vàng, `0` viên đỏ, `1` viên xanh `=>`Có `C_3^2 . C_5^0 . C_7^1` cách chọn.

   `TH3:` Lấy `3` viên vàng, `0` viên đỏ, `0` viên xanh `=>`Có `C_3^3 . C_5^0 . C_7^0` cách chọn.

  `=>|Omega_A|=C_3^2 . C_5^1 . C_7^0+C_3^2 . C_5^0 . C_7^1+C_3^3 . C_5^0 . C_7^0=37`

  `=>P_A=|Omega_A|/|Omega|=37/C_15^3=37/455`

Viết một bình luận