Hoà tan hoàn toàn 1.36g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit chứa 9.8g H2SO4. Lấy dư và loãng thu được dung dịch Y và 0.672 lít H2. Tính khối lượng chấ

Photo of author

By Maya

Hoà tan hoàn toàn 1.36g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit chứa 9.8g H2SO4. Lấy dư và loãng thu được dung dịch Y và 0.672 lít H2. Tính khối lượng chất tan trong dung dịch Y
Leave a Comment