Hòa tan hoàn toàn 24,625g hh muối KCl, MgCl2, NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300ml dd AgNO3 1,5M. Sau pư thu được dd A và kết tủa B. Cho 2,4g Mg vào d

Photo of author

By Lydia

Hòa tan hoàn toàn 24,625g hh muối KCl, MgCl2, NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300ml dd AgNO3 1,5M. Sau pư thu được dd A và kết tủa B. Cho 2,4g Mg vào dd A, khi pư kết thúc lọc riêng chất rắn C và dd D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dd HCl dư. Sau pư thấy khối lượng chất rắn C giảm 1,92g. Thêm dd NaOH dư vào dd D, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 4g chất rắn E. Tính thành phần % các muối có trong hh ban đầu.
Leave a Comment