Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm K và K2O vào nước thu được 16,8 g KOH và 11,2 l khí H2 (ở dktc) a) Viết các phương trình hóa học xảy ra b) Tính

By Adeline

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm K và K2O vào nước thu được 16,8 g KOH và 11,2 l khí H2 (ở dktc)
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra
b) Tính m
c) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A
Viết một bình luận