học kỳ 1 lớp 6A trường trung học cơ sở có 1/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 50% số học sinh của lớp xếp loại trung bình và 15 học sinh đạt d

Photo of author

By Remi

học kỳ 1 lớp 6A trường trung học cơ sở có 1/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 50% số học sinh của lớp xếp loại trung bình và 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến (không có học sinh xếp loại yếu kém) tính số học sinh lớp 6A
Leave a Comment