Hỗn hợp A gồm CH3COOH và C2H5OH – Cho m (g) A tác dụng với Na (dư) sinh ra 5.6l khí – Cho m (g) A tác dụng với CaCO3 (đủ) sinh ra 2.24l khí Các khí đo

Photo of author

By Madeline

Hỗn hợp A gồm CH3COOH và C2H5OH
– Cho m (g) A tác dụng với Na (dư) sinh ra 5.6l khí
– Cho m (g) A tác dụng với CaCO3 (đủ) sinh ra 2.24l khí Các khí đo ở đktc
a) Viết PTHH
b) Tính m
c) Đun m (g) A với H2SO4 đặc. Tính khối lượng este biết hiệu suất phản ứng là 80%

0 bình luận về “Hỗn hợp A gồm CH3COOH và C2H5OH – Cho m (g) A tác dụng với Na (dư) sinh ra 5.6l khí – Cho m (g) A tác dụng với CaCO3 (đủ) sinh ra 2.24l khí Các khí đo”

 1. Đáp án:

   b) 15,8g

  c) 14,08g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  2C{H_3}COOH + 2Na \to 2C{H_3}COONa + {H_2}\\
  2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}\\
  2C{H_3}COOH + CaC{O_3} \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} + {H_2}O\\
  b)\\
  nC{O_2} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1\,mol\\
   =  > nC{H_3}COOH = 0,1 \times 2 = 0,2\,mol\\
  n{H_2} = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,mol\\
   =  > nhh = 0,25 \times 2 = 0,5\,mol\\
  n{C_2}{H_5}OH = 0,5 – 0,2 = 0,3\,mol\\
  m = mC{H_3}COOH + m{C_2}{H_5}OH = 25,8g\\
  c)\\
  C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\\
  nC{H_3}COO{C_2}{H_5} = nC{H_3}COOH = 0,2\,mol\\
  mC{H_3}COO{C_2}{H_5} = 0,2 \times 88 \times 80\%  = 14,08g
  \end{array}\)

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. PTHH :

  CH3COOH + Na → CH3COONa + $\frac{1}{2}$ H2 (I)
  C2H5OH + Na → C2H5ONa + $\frac{1}{2}$ H2 (II)
  2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O (III)

  b.

  Theo PT (III) , có nCH3COOH = 2nCO2 = 2.$\frac{2,24}{22.4}$ = 0,2 mol

  Theo PT (I) và (II) , có nH2 = $\frac{1}{2}$.nC2H5OH + $\frac{1}{2}$nCH3COOH = 0,25

  ⇒ nC2H5OH = (0,25 – 0.1).2 = 0,3 mol

  ⇒ m = mC2H5OH + mCH3COOH = 0,3.46 + 0,2.60 = 25,8 gam

  c.

  Vì nC2H5OH > nCH3COOH nên hiệu suất tính theo CH3COOH 

  ⇒ nCH3COOH phản ứng = 0,2.80% = 0,16 mol

  PTHH :

  C2H5OH + CH3COOH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O

                        0,16                   0,16                        (Mol)

  ⇒ m este = 0,16.88 = 14,08 gam 

   

Viết một bình luận