Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi đối với oxi là 1,125. Hỗn hợp khí Y gồm H2 và CO có tỉ lệ mol là 2:3. Để đốt cháy hoàn toàn x mol hh khí Y c

Photo of author

By Ximena

Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi đối với oxi là 1,125. Hỗn hợp khí Y gồm H2 và CO có tỉ lệ mol là 2:3. Để đốt cháy hoàn toàn x mol hh khí Y cần dùng 2 mol hỗn hợp khí A. Tính giá trị của x. Biết các chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
Leave a Comment