Hỗn hợp M gồm axit cacboxilic x và este Y (có cùng số nguyên tử cacbon, đều đơn chức) Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,2 mol NaOH sinh ra 15.

Photo of author

By Gabriella

Hỗn hợp M gồm axit cacboxilic x và este Y (có cùng số nguyên tử cacbon, đều đơn chức) Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,2 mol NaOH sinh ra 15.55g hỗn hợp hai muối. Mặt khác cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng tạo thành 27g Ag. tìm X,Y

0 bình luận về “Hỗn hợp M gồm axit cacboxilic x và este Y (có cùng số nguyên tử cacbon, đều đơn chức) Cho m gam M phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,2 mol NaOH sinh ra 15.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  M gồm axit cacboxilic x và este Y (có cùng số nguyên tử cacbon, đều đơn chức) và tác dụng được với AgNO3/NH3 nên X, Y lần lượt có dạng: RCOOH, HCOOR’ (R, R’ là gốc hidrocacbon)

  +) NaOH: RCOOH → RCOONa

                  HCOOR → HCOONa 

    M(muối) = 77,75

  +) AgNO3/NH3:

  nAg=0,25 mol → nHCOOR= 0,125 mol

  →mHCOONa = 0,125* 68 = 8,5g

  → M(RCOONa) = (15,55-8,5)/(0,2-0,125)=94 → R = 27 (CH2=CH-)

  Vậy X, Y: CH2=CH-COOH, HCOOCH=CH2

  hoặc X, Y: CH2=CH-COOH, HCOOCH2-CH3

Viết một bình luận