kết quả của dãy tính: 1/2+ 1/4+ 1/8+ 1/16 +….+ 1/256 + 1/512 là:

Photo of author

By Samantha

kết quả của dãy tính: 1/2+ 1/4+ 1/8+ 1/16 +….+ 1/256 + 1/512 là:
Viết một bình luận