Khái niệm hóa trị, CTHH Câu hỏi phụ: Nếu bạn là giáo viên bạn hỏi hs hiện tượng của vật lý và hóa học. Nêu ví dụ Hs tl: Hiện tượng vật lý là không sin

Photo of author

By Everleigh

Khái niệm hóa trị, CTHH
Câu hỏi phụ:
Nếu bạn là giáo viên bạn hỏi hs hiện tượng của vật lý và hóa học. Nêu ví dụ
Hs tl: Hiện tượng vật lý là không sinh ra chất mới
VD: Đá lạnh tan chảy
Hiện tượng hóa học là sinh ra chất mới
ko nêu được ví dụ
Bạn sẽ cho học sinh đó bao nhiêu điểm hay là nói ko học bài
Leave a Comment