Khi cho a gam dd H2SO4 nồng độ C% tác dụng với lượng dư hỗn hợp Na, Mg thì khối lượng khí H2 thoát ra = 4,5% khối lượng dd axit đã dùng. C % của dung

Photo of author

By Arianna

Khi cho a gam dd H2SO4 nồng độ C% tác dụng với lượng dư hỗn hợp Na, Mg thì khối lượng khí H2 thoát ra = 4,5% khối lượng dd axit đã dùng. C % của dung dịch H2SO4 là?

0 bình luận về “Khi cho a gam dd H2SO4 nồng độ C% tác dụng với lượng dư hỗn hợp Na, Mg thì khối lượng khí H2 thoát ra = 4,5% khối lượng dd axit đã dùng. C % của dung”

 1. Đáp án:

   2,205%

  Giải thích các bước giải:

   2Na+H2SO4->Na2SO4+H2

  Mg+H2SO4->MgSO4+H2

  Ta có

  nH2SO4=axC%/98

  nH2=axC%/98

  Ta có

  mH2=2axC%/98

  Mà mH2=4,5%a

  =>2axC%/98=4,5%a

  =>C%=2,205%

Viết một bình luận