Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M. khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là A: 2,8(g) B: 16,8(g) C: 5,6(g) D: 11,2(g)

Photo of author

By Quinn

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M. khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là
A:
2,8(g)
B:
16,8(g)
C:
5,6(g)
D:
11,2(g)
Leave a Comment