Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban

Photo of author

By Maria

Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban đầu. Giá trị của x là
A:2
B:1
C:1,5
D:0,5

0 bình luận về “Khi cho thanh Fe (dư) vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x (M). Sau khi phản ứng xảy ra HOAàn toàn, thấy khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam so với ban”

 1. Fe + CuSO4 –>FeSO4 + Cu 

   a–>                                   a mol

  ta có mcr tăng =mCu-mFe=64a-56a=0,8=>a=0,1mol=>x=0,5M=>D

   

 2. PTHH

  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 

   a                                      a      ( mol )

  Ta có $m_{chất.rắn.tăng }$ = 0,8 g 

  ⇒ $m_{Cu}$$m_{Fe}$ = 64a – 56a = 0,8

  ⇒ 8a = 0,8 ⇒ a = 0,1 ( mol )

  ⇒ x = $\frac{0,1}{0,2}$ = 0,5M

  ⇒ Đ/á D

Viết một bình luận