Tìm tham số m để phương trình ( m ² – 1 )x +2m = 5x – 2√6 nghiệm đúng ∀x ∈ R

Photo of author

By Aaliyah

Tìm tham số m để phương trình ( m ² – 1 )x +2m = 5x – 2√6 nghiệm đúng ∀x ∈ R
Leave a Comment