khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chát X cho 0,392 lít CO2 ở đktc và 2,24g SO2 . xác định công thức hóa học của hợp chất X

Photo of author

By Rose

khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chát X cho 0,392 lít CO2 ở đktc và 2,24g SO2 . xác định công thức hóa học của hợp chất X
Leave a Comment