-3/15+3/10 9(-1/3 mủ 3 +1/6 .cân bật hai 4 giúp mình với ạ

Photo of author

By Kaylee

-3/15+3/10
9(-1/3 mủ 3 +1/6 .cân bật hai 4
giúp mình với ạ

0 bình luận về “-3/15+3/10 9(-1/3 mủ 3 +1/6 .cân bật hai 4 giúp mình với ạ”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\dfrac{{ – 3}}{{15}} + \dfrac{3}{{10}} = \dfrac{{ – 1}}{5} + \dfrac{3}{{10}}\\
   = \dfrac{{ – 2}}{{10}} + \dfrac{3}{{10}} = \dfrac{{3 – 2}}{{10}} = \dfrac{1}{{10}}\\
  b)9.\left( { – \dfrac{1}{{{3^3}}} + \dfrac{1}{6}.\sqrt 4 } \right)\\
   = 9.\left( { – \dfrac{1}{{27}} + \dfrac{1}{6}.2} \right)\\
   = 9.\left( { – \dfrac{1}{{27}}} \right) + 9.\dfrac{1}{3}\\
   =  – \dfrac{1}{3} + 3\\
   =  – \dfrac{1}{3} + \dfrac{9}{3}\\
   = \dfrac{8}{3}
  \end{array}$

Viết một bình luận