khoanh câu 1 : phân số 13/25 viết dưới dạng số thập phân là : a. 13,25 b. 25,13 c. 0,25 d. 5,2 câu 2 : 10 % của 11,5

Photo of author

By Raelynn

khoanh
câu 1 : phân số 13/25 viết dưới dạng số thập phân là :
a. 13,25 b. 25,13 c. 0,25 d. 5,2
câu 2 : 10 % của 11,5 m ² là :
a. 10,15 dm ² b. 1,5 m ² c. 15,5 m ² d. 1,15 m ²
câu 3 : tỉ số phần trăm 28 và 80 là :
a. 0,35 % b. 35 % c. 3,5 % d. 0,035 %
câu 4 : 1/4 m ³ = … m ³. số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là :
a. 1,4 b. 0,25 c. 2,5 d. 0,14
câu 5 : số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm để 4 tấn 13 kg = … kg là :
a. 4,13 b. 4,013 c. 4,0013 d. 4,103
câu 6 : 20 % của 450 kg là :
a. 120 kg b. 90 kg c. 900 kg d. 45 kg

0 bình luận về “khoanh câu 1 : phân số 13/25 viết dưới dạng số thập phân là : a. 13,25 b. 25,13 c. 0,25 d. 5,2 câu 2 : 10 % của 11,5”

Viết một bình luận