Khối lượng của 10 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là: A 16,3gam. B 13,6g. C 16,4g. D 14,3 g

By Mackenzie

Khối lượng của 10 lít khí oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A 16,3gam. B 13,6g. C 16,4g. D 14,3 g
Viết một bình luận