khối lượng tính bằng g của một nguyên tử nguyên tố A là 66,4.10^24 g. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố A . X là nguyên tố kết hợp với A tạo hợp c

Photo of author

By Vivian

khối lượng tính bằng g của một nguyên tử nguyên tố A là 66,4.10^24 g. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố A . X là nguyên tố kết hợp với A tạo hợp chất AX2 phân tử khối của AX2 lớn gấp 2,775 lần nguyên tử khối của A. Xác định tên của nguyyen tố X

0 bình luận về “khối lượng tính bằng g của một nguyên tử nguyên tố A là 66,4.10^24 g. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố A . X là nguyên tố kết hợp với A tạo hợp c”

 1. Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `Clo`

  Giải thích các bước giải: 

  Một `đvC` có khối lượng `1,6605.10^{-24}g`

  Nguyên tử khối của `A` là:

  `M_A={66,4.10^{-24}}/{1,6605.10^{-24}}=40đvC`

  `=> A` là `Ca`

  Theo đề bài phân tử khối `AX_2` gấp `2,775` lần `A`

  `=> M_{AX_2}=2,775.40=111`

  `=> 40+2.M_X=111`

  `=> M_X=35,5=M_{Cl}`

  Vậy `X` là `Cl-Clo`

Viết một bình luận