Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là A: khủng hoảng năng lượng. B: khủng hoảng tài chính. C: khủng hoảng thiếu. D: khủng hoảng thừa.

Photo of author

By Kennedy

Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là
A:
khủng hoảng năng lượng.
B:
khủng hoảng tài chính.
C:
khủng hoảng thiếu.
D:
khủng hoảng thừa.

0 bình luận về “Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là A: khủng hoảng năng lượng. B: khủng hoảng tài chính. C: khủng hoảng thiếu. D: khủng hoảng thừa.”

Viết một bình luận