KO tính, tìm số tận cùng của: $248^{30} . 115^{25}$

Photo of author

By Gabriella

KO tính, tìm số tận cùng của:
$248^{30} . 115^{25}$
Leave a Comment