LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG VD: Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2 1AABB 2AaBB 2AABb 4AaBb – Tại sao lại biết có 1AABB, 2AaBB, 2AABb và 4AaBb như vậy? – Làm sao để biế

Photo of author

By Elliana

LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG
VD: Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2
1AABB
2AaBB
2AABb
4AaBb
– Tại sao lại biết có 1AABB, 2AaBB, 2AABb và 4AaBb như vậy?
– Làm sao để biết được số tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2.
Leave a Comment