LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG VD: Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2 1AABB 2AaBB 2AABb 4AaBb – Tại sao lại biết có 1AABB, 2AaBB, 2AABb và 4AaBb như vậy? – Làm sao để biế

By Elliana

LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG
VD: Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2
1AABB
2AaBB
2AABb
4AaBb
– Tại sao lại biết có 1AABB, 2AaBB, 2AABb và 4AaBb như vậy?
– Làm sao để biết được số tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2.

0 bình luận về “LAI 2 CẶP TÍNH TRẠNG VD: Tỷ lệ mỗi kiểu gen ở F2 1AABB 2AaBB 2AABb 4AaBb – Tại sao lại biết có 1AABB, 2AaBB, 2AABb và 4AaBb như vậy? – Làm sao để biế”

 1. Đáp án:

  Lời giải: Khi lai 2 cặp tính trạng, P: AaBb x AaBb

  tách từng cặp gen ra ta có:

  Aa x Aa => 1AA:2Aa:1aa

  Bb x Bb => 1BB:2Bb:1bb

  tỉ lệ kiểu gen ở đời sau có thể tính bằng cách nhân đại số:

  (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

  Kiểu hình:

  (3A-:1aa)(3B-:1bb) => 9:3:3:1

  trong kiểu hình A-B- có:(1AA:2Aa)(1BB:2Bb)

  => kiểu gen: 1AABB:2AaBB, 2AABb và 4AaBb

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Lời giải:

  Em đặt phép lai F1 tự thụ phấn: AaBb x AaBb

  Tách riêng từng cặp ra nhé:

  Aa x Aa -> 1AA: 2Aa: 1aa

  Bb x Bb -> 1BB : 2Bb: 1bb

  Tính tỷ lệ 1 kiểu gen bằng cách nhân tỷ lệ riêng các phần tử nhỏ của nó nhé:

  AABB = 1AA x 1BB = 1AABB

  AaBB = 2Aa x 1BB = 2AaBB

  AABb = 1AA x 2Bb = 2 AABb

  AaBb = 2Aa x 2Bb = 4AaBb

  Nhìn chung tính bằng cách nhân tỷ lệ riêng như vậy sẽ ra tỷ lệ chung, áp dụng với số loại và tỷ lệ của giao tử, kiểu gen, kiểu hình.

  Trả lời

Viết một bình luận