làm chi tiết giúp mình nha <3 1.Đốt cháy hoàn toàn 1,38g hợp chất hữu cơ A người ta thu được 4,62g CO2 và 1,08g H2O . Xác định công thức phân tử hiđr

Photo of author

By Nevaeh

làm chi tiết giúp mình nha <3 1.Đốt cháy hoàn toàn 1,38g hợp chất hữu cơ A người ta thu được 4,62g CO2 và 1,08g H2O . Xác định công thức phân tử hiđrocacbon A biết rằng tỉ khối hơi của A so với CH4 là 5,75? 2.Một hidrocacbon C chứa 91,3%C, 8,7%H . Tìm CTPT Cbiết tỉ khối hơi của c so với khí nito là 3,29?
Leave a Comment