Lớp 5b có 36 bạn, trong đó có 16 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu số phần trăm số bạn lớp em ?

By Quinn

Lớp 5b có 36 bạn, trong đó có 16 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu số phần trăm số bạn lớp em ?

0 bình luận về “Lớp 5b có 36 bạn, trong đó có 16 bạn nữ. Hỏi số bạn nam chiếm bao nhiêu số phần trăm số bạn lớp em ?”

 1. $\text { Đáp án: }$

            $\text {Trong lớp 5b số bạn nam là:}$

                       $36 – 16 = 20 (bạn)$

  Số bạn nam chiếm số phần trăm số bạn lớp em là:

                     $\frac {20 × 100}{36}$ $=$ $\text { 55,55… (phần trăm)}$

                          $\text {Đáp số: 55,55… %.}$

  Trả lời

Viết một bình luận