Lớp 6A có 45 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 3/5 số học sinh của lớp. a) Tính số học sinh giỏi của lớp 6A. b) Số học sinh tiên tiến bằng 80% số học si

Photo of author

By Rose

Lớp 6A có 45 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 3/5 số học sinh của lớp.
a) Tính số học sinh giỏi của lớp 6A.
b) Số học sinh tiên tiến bằng 80% số học sinh trung bình. TÍnh số học sinh tiên tiến và số học sinh trung bình của lớp 6A( biết rằng lớp 6A không có học sinh yếu kém ) ?
Viết một bình luận