Luật hôn nhân và gia dinh quy định.nữ từ 18 tuổi trở lên.năm từ đủ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn.quy định này thể hiện đặt trưng nào cửa phá

Photo of author

By aihong

Luật hôn nhân và gia dinh quy định.nữ từ 18 tuổi trở lên.năm từ đủ 20 tuổi trở lên mới được kết hôn.quy định này thể hiện đặt trưng nào cửa pháp luật
A.tính thực tiễn xã hội
B.tính xác định chặc chẻ về hình thức
C.tính quy định phổ biến
D.tinh quyền lực, tính bắt buộc chung
Leave a Comment