Lúc 7 giờ 15 phút, Tùng bắt đầu từ nhà đi ra bến xe. Tùng đi từ nhà ra bến xe mất 15 phút. Sau đó, Tùng lên xe và về quê. Biết thời gian Tùng đi trên

Photo of author

By Melanie

Lúc 7 giờ 15 phút, Tùng bắt đầu từ nhà đi ra bến xe. Tùng đi từ nhà ra bến xe mất 15 phút. Sau đó, Tùng lên xe và về quê. Biết thời gian Tùng đi trên ô tô nhiều hơn thời gian đi từ nhà đến bến xe 2,8 giờ. Vậy Tùng về quê lúc?
Leave a Comment