Lượng nước trong cỏ tươi là 55% trong cỏ khô là 10%. Hỏi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô.

Photo of author

By Skylar

Lượng nước trong cỏ tươi là 55% trong cỏ khô là 10%. Hỏi 100kg cỏ tươi ta được bao nhiêu kg cỏ khô.
Leave a Comment