metan, etilen, axetilen khi cháy đều toả nhiệt, đúng hay sai?

Photo of author

By Katherine

metan, etilen, axetilen khi cháy đều toả nhiệt, đúng hay sai?
Leave a Comment