mn giúp e giải câu này với ạ tìm x,y thảo mãn 2x^2-4x+4xy+4y^2+4=0 cảm ơn trc ạ

Photo of author

By Amara

mn giúp e giải câu này với ạ
tìm x,y thảo mãn 2x^2-4x+4xy+4y^2+4=0
cảm ơn trc ạ
Leave a Comment