Mọi ngừ ơi ! Mọi ngừ ơi ! Lại là tui nà ! Linh nà ! Làm dúp tui nghen ! Iu lém ! Bài 1: @4x-15=33 b)44+(33-x)=68 c)72chia hết cho x; 96chia hết cho x

Photo of author

By Audrey

Mọi ngừ ơi ! Mọi ngừ ơi ! Lại là tui nà ! Linh nà !
Làm dúp tui nghen ! Iu lém !
Bài 1:
@4x-15=33
b)44+(33-x)=68
c)72chia hết cho x; 96chia hết cho x và 6 { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Mọi ngừ ơi ! Mọi ngừ ơi ! Lại là tui nà ! Linh nà ! Làm dúp tui nghen ! Iu lém ! Bài 1: @4x-15=33 b)44+(33-x)=68 c)72chia hết cho x; 96chia hết cho x", "text": "Mọi ngừ ơi ! Mọi ngừ ơi ! Lại là tui nà ! Linh nà ! Làm dúp tui nghen ! Iu lém ! Bài 1: @4x-15=33 b)44+(33-x)=68 c)72chia hết cho x; 96chia hết cho x và 6
Leave a Comment