Mọi người giúp em câu này với ạ Tìm x biết (3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$

Photo of author

By Natalia

Mọi người giúp em câu này với ạ
Tìm x biết
(3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$

0 bình luận về “Mọi người giúp em câu này với ạ Tìm x biết (3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$”

 1. `(3 5/(7)x-1 5/(7)x)-1/3=2/3`

  `→26/(7)x-12/(7)x=2/3+1/3`

  `→(26/7-12/7)x=1`

  `→2x=1`

  `→x=1/2`

  Vậy `x=1/2`

   

Viết một bình luận