Mọi người giúp em câu này với ạ Tìm x biết (3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$

By Natalia

Mọi người giúp em câu này với ạ
Tìm x biết
(3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$

0 bình luận về “Mọi người giúp em câu này với ạ Tìm x biết (3$\frac{5}{7}$.x-1$\frac{5}{7}$.x)- $\frac{1}{3}$= $\frac{2}{3}$”

Viết một bình luận