Mọi người ơi cho e hỏi bài này vs???????????? X : 5 = (20-5) : 3

Photo of author

By Piper

Mọi người ơi cho e hỏi bài này vs????????????
X : 5 = (20-5) : 3
Leave a Comment