Mọi người ơi giúp vs Cho $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$ Chứng minh $\frac{a}{b}$= $\frac{a+c}{b+d}$

Photo of author

By Julia

Mọi người ơi giúp vs
Cho $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$
Chứng minh $\frac{a}{b}$= $\frac{a+c}{b+d}$
Leave a Comment