Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển độngg rơi tự dovaf viết công thức tính gia tốc gợi tự do

Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển ...

Read more

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được a gam NaI 1,98g NaIO3 và nước .Giá trị a là bn ?

6.cho iot tác dụng với dunh dịch NaOH thu được ...

Read more

the apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too. đúng thì tick, sai gạch chân và sửa

the apples in our garden are rip and the oranges ...

Read more

Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân trẵn Tính số gà và chó KO CẦN GIẢI CX ĐC MIK CẦN ĐÁP ÁN

Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi ...

Read more

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn hàng trong một số ngày qui định. Do mỗi ngày đội độ chở vượt mức 5 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn

Một đội xe theo kế hoạch chở hết 140 tấn ...

Read more

Dàn ý về đoạn văn nói rõ về sức mạnh tiềm tàn của chị dậu

Dàn ý về đoạn văn nói rõ về sức mạnh ...

Read more

7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được 8,88g muối sắt 3 , cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Mg thu được 8,28g muối magie .Halogen đó là

7.cho một lượng halogen tác dụng với Fe thu được ...

Read more

Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết quả 3 lần đó là:1 là:120,5cm;122,3cm;121,1cm,hãy chi biết ĐCNN của thước đã dùng và kết quả trung bình 3

Một học sinh dùng thước đo độ dài bàn học,kết ...

Read more

0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

0,01+0,02+0,03+0,04+0,05+0,95+0,96+0,97+0,98+0,99

Read more

V. Rewrite the following sentences. 1. They last visited me five years ago. They………………………………………………………….. 2. Mike turned off the light, then he went t

V. Rewrite the following sentences. 1. They last visited me ...

Read more