Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 chiếc quạt. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi tháng phân xưởng đã sản xuất thêm được 214 chiếc quạt nữa. Hỏi

Một phân xưởng dự định mỗi tháng sản xuất 1473 ...

Read more

Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con là 23 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi của cả hai con sẽ bằng tuổi của mẹ?

Năm nay mẹ hơn tổng số tuổi của hai con ...

Read more

Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số trong đó có một thừa số bằng 10.72 + 294 + 138 + 16

Viết biểu thức sau thành tích hai thừa số trong ...

Read more

Cho a=4*b=5*c và a-b-c= 100.tìm a, b,cLàm nhanh giúp mình nhé

Cho a=4*b=5*c và a-b-c= 100.tìm a, b,c Làm nhanh giúp ...

Read more

So sánh cấu tạo tế bào của động vật so với cấu tạo tế bào của người?

So sánh cấu tạo tế bào của động vật so ...

Read more

đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là j , cho VD

đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống ...

Read more

Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân số thuộc chủng tộc Môn – gô – li – a.

Câu 9: Hãy kế tên 5 quốc gia có dân ...

Read more

so sánh cuộc duy tân Minh trị ở Nhật và Cách mạng Tân hợi ở Trung Quốc theo tiêu chí: Hoàn cảnh, mục tiêu, người lãnh đạo, hình thức, kết quả.

so sánh cuộc duy tân Minh trị ở Nhật và ...

Read more