Môn toán của lớp 6A một trường THCS năm học 2005-2006, bài kiểm tra chất lượng hết học kì l đạt điểm giỏi bằng 2/9 số học sinh cả lớp.Kiểm tra chất lư

Photo of author

By Hadley

Môn toán của lớp 6A một trường THCS năm học 2005-2006, bài kiểm tra chất lượng hết học kì l đạt điểm giỏi bằng 2/9 số học sinh cả lớp.Kiểm tra chất lượng cuối năm số học sinh đạt điểm giỏi môn toán của lớp 6A tăng thêm 5 bạn( số học sinh cả lớp ko thay đổi ) nên số học sinh đạt điểm giỏi môn toán trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm bằng 1/3 số hs cả lớp . Hỏi trong kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm học 2005-2006 môn toán của lớp 6A có bao nhiêu bạn đạt điểm giỏi .
Leave a Comment