Mong mọi người giúp em với ạ a,$\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^{5}}$ b,$\frac{45^{10}.5^{10}}{75^{15}}$

Photo of author

By Peyton

Mong mọi người giúp em với ạ
a,$\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^{5}}$
b,$\frac{45^{10}.5^{10}}{75^{15}}$
Leave a Comment