Một bà bán trứng bán cho 3 người: người thứ nhất bà bán cho 1/4 số trứng và 3 quả trứng

By Elliana

Một bà bán trứng bán cho 3 người: người thứ nhất bà bán cho 1/4 số trứng và 3 quả trứng
người thứ hai bà bán cho 1/3 số trứng còn lại và 4 quả trứng
người thứ hai bà bán cho 1/2 số trứng còn lại và 5 quả trứng
Tính số trứng bà bán cho 3 người?

0 bình luận về “Một bà bán trứng bán cho 3 người: người thứ nhất bà bán cho 1/4 số trứng và 3 quả trứng”

 1. Số trứng còn lại sau khi bán cho người thứ hai là:

  (6+5):(112)(6+5):(1−12)= 22 ( quả)

  Số trứng còn lại sau khi bán cho người thứ nhất là:

  (22+4):(113)(22+4):(1−13)= 39 ( quả)

  Số trứng mang đi là:

  (39+30):(114)(39+30):(1−14)= 56 ( quả)

  Số trứng bán đi cho cả 3 người là: 56 – 6 = 50 ( quả trứng)

                                                 đáp số: 50 quả trứng

   

  Trả lời

Viết một bình luận