Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 18 km/giờ hết 40 phút. Hỏi ca nô đi ngược dòng từ B về A hết thời gian bao lâu? ( Biết vận tốc

Photo of author

By Jade

Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 18 km/giờ hết 40 phút. Hỏi ca nô đi ngược dòng từ B về A hết thời gian bao lâu? ( Biết vận tốc của dòng nước là 1.5km/giờ)
giúp mình nha ai trả lời nhanh nhất mình sẽ tặng 5 sao và câu trả lời hay nhất

0 bình luận về “Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 18 km/giờ hết 40 phút. Hỏi ca nô đi ngược dòng từ B về A hết thời gian bao lâu? ( Biết vận tốc”

 1. $\text{Đổi: 40 phút}$ `=2/3` $\text{giờ}$

  $\text{Quãng đường từ bến A đến bến B là:}$

  `18×2/3=12(km)`

  $\text{Hiệu giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là:}$

  `1,5×2=3(km//h)`

  $\text{Vận tốc ngược dòng của ca nô là:}$
  `18-3=15(km//h)`

  $\text{Ca nô đi ngược dòng từ B về A hết:}$

  `12:15=0,8(giờ)` $\text{= 48 phút}$

             $\text{Đ/s: 48 phút}$

Viết một bình luận