Một ca nô xuôi theo dòng sông mất 4 giờ khi đi ngược dòng mất 6 biết vận tốc của dòng nước là 4 km trên giờ tính chiều dài của khúc sông

Photo of author

By Abigail

Một ca nô xuôi theo dòng sông mất 4 giờ khi đi ngược dòng mất 6 biết vận tốc của dòng nước là 4 km trên giờ tính chiều dài của khúc sông
Leave a Comment