Một cái hộp bằng nhựa không nặp có chiều dài 20cm rộng 15cm chiều cao 12 cm Tính thể tích nước trong hộp nếu chỉ đổ 75% chiều cao của hộp

By Kinsley

Một cái hộp bằng nhựa không nặp có chiều dài 20cm rộng 15cm chiều cao 12 cm
Tính thể tích nước trong hộp nếu chỉ đổ 75% chiều cao của hộp

0 bình luận về “Một cái hộp bằng nhựa không nặp có chiều dài 20cm rộng 15cm chiều cao 12 cm Tính thể tích nước trong hộp nếu chỉ đổ 75% chiều cao của hộp”

 1. $\text{Chiều cao nước trong hộp là :}$

  $12:100×75=9$ $(cm)$

  $\text{Thể tích nước trong hộp là :}$

  $20×15×9=2700$ $(cm^3)$

  $\text{Đáp số :}$ $2700$ $cm^3$

  Trả lời
 2.                                     Bài giải 

  Thể tích của cái hộp là :

         20 x 15 x 12 = 3600 ( m3 ) 

  Thể tích nước trong bể nếu chỉ đổ 75 % chiều cao cảu hộp là :

                   3600 : 100 x 75 = 2700 ( m3 )

                             Đáp số : 2700 m3.

  Trả lời

Viết một bình luận